Logopsycom je vzdělávací inovační centrum, které vytváří a používá alternativní metody nebo nástroje (digitální i nedigitální) k využití v institucích typu škol, středisek odborného vzdělávání a přípravy, vzdělávacích organizací, mládeže a rodičů. Původně byla vytvořena jako pečovatelská společnost specializovaná na poruchy učení u mládeže, zejména na „Dys“ (dyspraxie, dysfázie, dyslexie atd.), nazývané také jako specifické poruchy učení (SPU), a proto vždy pracuje na dostupnosti obsahu. 

Děláme projektové poradenství pro školy a centra mládeže v našem okolí, abychom jim pomohli vybudovat dobré projekty, které zkvalitní jejich výukové metody, jejich prostředí a jejich „politiku inkluze“. Máme zkušenosti s prací na více než 30 projektech Erasmus+KA2. 

LogoPsyCom (Belgie)

Hlavním cílem školy je vychovat mladé lidi sebevědomé a vědomé si svých možností, otevřené světu a druhým lidem, schopné přijímat nové výzvy a také kreativně a nestandardně myslet. 

Škola se zaměřuje na jazykové vzdělávání, mezikulturní a interpersonální dovednosti a kreativní myšlení. Základní škola je otevřena zahraničním žákům. Věří, že mezinárodní prostředí je pro mladé lidi velmi podnětné. S ohledem na důležitost spolupráce mezi zeměmi kladou velký důraz na rozvoj schopnosti svých studentů fungovat v rozmanitosti národních společností a jsou vysoce motivováni pokračovat v této politice prostřednictvím evropských projektů. Jazykové vzdělávání je pro školu klíčovou prioritou a poskytuje mnoho hodin výuky angličtiny, polštiny a němčiny. 

Škola spolupracuje s dalšími školami, vysokými školami v regionu, orgány veřejné správy a nevládními organizacemi. Zaměstnanci jsou vyškoleni v projektových metodách, tvořivých workshopech, kulturním vzdělávání a mezikulturním povědomí a jsou otevřeni mezinárodní spolupráci, výměně zkušeností s učiteli z evropských zemí a předávání osvědčených postupů do škol. 

Miedzynarodowa Szkola Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Lodzi (Polsko)

Náš tabor je nově založená nevládní organizace se sídlem v České republice. Její hlavní cíl spočívá v projektech zaměřených na vzdělávání mládeže a mladších dětí. Tým čítá čtyři kolegy, všechny velmi zapálené pro progresivní způsoby výuky dětí se zaměřením na ekologickou odpovědnost a udržitelnost. 

Mají velmi dobré znalosti o tom, jak funguje povinný vzdělávací systém v ČR; jsou si vědomi jeho výhod, ale také jeho částí, které potřebují (výrazné) zlepšení. Chtějí změnit současný vzdělávací systém v České republice a zavést nové a progresivní způsoby výuky, které pak budou učitelé, neformální průvodci a zainteresovaní uplatňovat jako samozřejmost. 

Nevládní organizace má síť učitelů a studentů, se kterými spolupracuje na různých platformách neformálního vzdělávání. 

Náš tabor (Česká republika)

Vesthimmerlands Museum je státem uznávaná organizace a pracuje v souladu se Zákonem O muzeích, odpovědnost je za magistrát Vesthimmerland.  

Muzeum provádí výzkum v oblasti archeologie a současného kulturního dědictví. Má 20 stálých zaměstnanců. Muzeum je široce uznáváno pro svou skvělou práci na zapojení uživatelů a šíření na „úrovni očí“. Vesthimmerlands Museum provozuje skanzen s názvem Centrum doby kamenné Ertebølle. Vesthimmerlands Museum je mezinárodně známé svými pozoruhodnými nálezy a památkami. 

Od roku 2012 připravuje vzdělávací oddělení muzea vzdělávací kurzy pro děti se speciálními potřebami. Tedy pro děti s diagnózami jako ADHD, autismus, Downův syndrom, děti s poruchami chování a neslyšící děti. Od roku 2012 až do současnosti zorgainzovalo naše muzeum cca. 400 kurzů pro děti se speciálními potřebami a kurzy pro učitele a vychovatele. 

Vesthimmerlands Museum (Dánsko)

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory jsou však pouze názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za ně nemohou nést odpovědnost. 

(Kód projektu: 2022-2-DK01-KA210-SCH-000096788)